June 21, 2021
De parte de La Haine
1,620 puntos de vista
21/06/2021 :: Barcelona
x El Punt Avui
El jutjat de menors no veu delicte en cap dels quatre joves que van ser detinguts el 18 d’octubre del 2019 a la Via Laietana

 El jutjat de menors no veu delicte en cap dels quatre joves que van ser detinguts el 18 d’octubre del 2019 a la Via Laietana

 El magistrat considera que no s’han aportat proves de culpabilitat

Qua­tre cors menys dins d’un puny. El jut­jat de menors número 5 de Bar­ce­lona ha absolt el Gui­llem, l’Ivan, la Sarah i en Roc, qua­tre joves que el 18 d’octu­bre del 2019 van ser detin­guts a la Via Laie­tana per efec­tius de la Policía Naci­o­nal quan es mani­fes­ta­ven con­tra la sentència del Tri­bu­nal Suprem. A tots qua­tre, se’ls acu­sava d’atemp­tar con­tra la poli­cia i el cas del Gui­llem és el més cone­gut perquè la seva detenció va ser enre­gis­trada per diver­ses càmeres que van cap­tar com un grup d’agents es tira­ven damunt d’un jove ves­tit amb una des­su­a­dora taronja.

Segons ha pogut saber aquest diari, el jutge del cas no ha con­si­de­rat pro­vada l’acu­sació con­tra els qua­tre acu­sats, que en el moment dels fets eren menors, i ha resolt la seva abso­lució. De tots qua­tre, l’únic cas que ha sus­ci­tat el dubte del magis­trat és el de la Sarah, perquè el dia del judici els poli­cies que van tes­ti­fi­car la van asse­nya­lar com una de les per­so­nes que “durant hores” –van dir– van estar llançant tot tipus d’objec­tes con­tra el cordó poli­cial que cus­to­di­ava la façana de la comis­sa­ria de Via Laie­tana.

En el judici no va decla­rar cap agent dels que van dete­nir en Gui­llem, tot i que en les imat­ges que hi ha del seu cas queda clar que va ser arres­tat per entre qua­tre i cinc poli­cies. Al Gui­llem, se li va atri­buir el llançament de pedres i ampo­lles con­tra la poli­cia però el dia del judici ningú va tes­ti­fi­car en aquest sen­tit, ni tam­poc es va apor­tar cap prova de la seva supo­sada acti­tud vio­lenta.

També en el trans­curs del judici, un dels agents va expli­car que el dia que es van fer les deten­ci­ons van rebre una forta pressió dels mani­fes­tants amb llançament de coses i crits, entre els quals, segons va dir, hi havia “l’insult clàssic de «fora les for­ces d’ocu­pació»”.

Les deten­ci­ons dels qua­tre acu­sats es van pro­duir en dos moments dife­rents i en dos llocs dife­rents de la Via Laie­tana. En el cas del Gui­llem, se’l va dete­nir a quarts de cinc de la tarda, al mig del car­rer, quan en el trans­curs d’una càrrega poli­cial el jove va tri­gar a aixe­car-se de terra donant temps als agents a tirar-s’hi a sobre, en unes imat­ges que es van fer molt cone­gu­des. La detenció dels altres tres joves es va fer una hora abans quan la poli­cia va entrar dins d’un bar que hi ha davant de la pre­fec­tura per treure’n uns mani­fes­tants que s’hi havien refu­giat.

L’acció poli­cial dins del bar va ser molt vio­lenta i va gene­rar moments d’angoixa a les per­so­nes que hi eren. La Sarah i l’Ivan expli­quen que van rebre mal­trac­ta­ments, així com en Gui­llem, que va arri­bar a denun­ciar el mal tracte que li van donar els agents de poli­cia, amb agres­si­ons físiques, insults i vexa­ci­ons de tot tipus.

Per als qua­tre acu­sats, es dema­nava la impo­sició d’una pena d’un any de lli­ber­tat vigi­lada, i en el cas del Gui­llem, que no pogués acos­tar-se a la pre­fec­tura.

 LA XIFRA

1anyde llibertat vigilada és el que l’acusació pública demanava de condemna per als quatre acusats.

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/1988796-absolt-en-guillem-el-jove-de-la-dessuadora-taronja.html?ItemId=2786
Fuente: Ppcc.lahaine.org