January 17, 2022
De parte de La Haine
300 puntos de vista
17/01/2022 :: Nafarroa
x Plataforma Navarra de Salud /Nafarroako Osasun Plataforma
Llevábamos una semana escuchando machaconamente a las mutuas empresariales usando datos parciales, hablar de la elevada incidencia de bajas laborales por Covid.

[Euskara]

Laneko bajei buruzko gutun-trukea Ministerioan.

Adi: mutualitateak gure osasunaz “arduratzen”

Astebete generaman enpresa-mutualitateen matraka entzuten (Mutualia, Mutua Navarra, AMAT), datu partzialak erabiliz, Covid-ak eragindako bajen intzidentzia handiaz hitz egiten. Partzialak direla diogu, izan ere langile guztiak ez baitaude mutualitateetan eta mutualitate bakoitzak bere enpresa afiliatuen datuak dituelako. Berehala atera ziren enpresa-erakundeak (CEOE, CEN) egoera honek enpresetan duen eragin larriaren berri ematera eta osasun sistema publikoak egoerari aurre egiteko duen ezintasuna adieraztera. Hainbat autonomia-erkidegok, tartean Nafarroak, ohi bezala, oso azkar erantzun zioten enpresa-eskariari.

Azkenik, atzo, ostirala, hilak 14, Medikuen Sindikatuak bat egin zuen estrategia horrekin, eta José L. Escrivá Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroari gutun bidez eskatu zion Covid-ak sortutako Aldi Baterako Ezintasunaren (ABE) alten kudeaketa enpresako medikuei (prebentzio-zerbitzuetako medikuei) edo mutualitateei pasatzeko, baja hori kontaktu estuagatik denean edo covid sintoma arinekin edo sintomarik gabe sendatzen denean.

Mutualitateek eta Sindikatu Medikoak diote beren proposamena oinarritzen dutela osasun-zerbitzu publikoaren kalitatea babesteko kezkan, une honetan osasun-sistema publikoaren Oinarrizko Osasun Laguntzak jasaten duen karga burokratikoa mugatuz.

Horretan asko sakondu gabe, baina ukaezina da osasun-sistema publikoa saturatuta dagoela, batez ere Oinarrizko Osasun Laguntzan, urte askotako politika pribatizatzaile eta finantza-baliabideen murriztaileen ondorioz, eta modu esplizituan adierazi da 2022ko aurrekontuetan Estatu osoan eta bereziki Nafarroan.

Idazki honen bidez, Nafarroako Osasun Plataformak Gizarte Segurantzako ministroarengana jo nahi du.

Ministro jauna, hasiera batean, enpresaburuen eta haien agenteen argudioek arrazoizkoak dirudite, baina ez da horrela. Kontuan hartu behar da enpresaburuen aspaldiko nahia dela jatorri komuneko aldi baterako ezintasuna duten prozesuetan alta ematea. Gai horretan dituzten tresnak, mutualitateak eta prebentzio-zerbitzuak erabili nahi dituzte erabakitzeko langile bat gaixotasun arruntagatiko baja baten ondoren lanera itzultzeko moduan noiz dagoen. Horrela, seigarren covid olatuak eskaintzen dien egoera aprobetxatu nahi dute gai menperatu nahi duten gai berri batean sartzeko, garesti ordainduko dugun opari pozoitua. Deigarria da pandemia-egoera honetan mutualitateek duten “erraztasuna”. Hausnatu egin beharko genuke, guztiok, nola uzten diegun funts publikoei enpresei eta plantillen osasuna kontrolatzeko sistema pribatuari pribilegioa ematen, eta, bien bitartean, sistema publikoak baliabide sanitarioen falta nozitzen duen.

Langileek badakite batzuen eta besteen praktiken berri. Lan-istripuen edo laneko gaixotasunen kasuan, bajak eta altak mutualitateek kudeatzen dituztenean, zalantzazko talka-tratamenduak eta alta goiztiarrak erabiltzen dituzte langileak lanera azkar itzultzeko, eta prebentzio-zerbitzuek gutxitan erantzuten diote alta eman ondoreko egokitze-beharrari.

Aurrekoaz gain, jakin behar da, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren txostenetako datuen arabera, mutualitateek urtero egiten dituzten aldi baterako alten milaka proposamenen % 15era ez dela iristen klinikoki justifikatutakoak. Horrek baliabideak xahutzea dakar, eta, zalantzan jartzeko modukoa da erakunde horiei aldi baterako ezintasunak kudeatzeko eskumen berriak ematea; izan ere, eskumen horiek lotura lukete langileen historia kliniko informatizatua eskuratzearekin. Enpresaburuek, mutualitateek eta prebentzio-zerbitzuek amestutako paradisua, alegia, lanetik kanpoko mediku-aurrekarietan arakatu ahal izatea, lanez kanpoko kausak identifikatzeko, enplegu- eta lan-baldintza txarrek eragindako kalteen azalpen gisa. Hala, Espainiako Estatuko lan-ezbeharren datu nekagarriak eta historikoak murrizteko giltzarria izango lukete.

Zilegi da, aldi berean, galdetzea ea justifikatuta dagoen enpresa-eskaria, kontuan hartuta seigarren olatu honetako Covid kasuen jaitsiera azkarrari buruzko egungo datuak.

Zoriontzeko modukoa da zenbait autonomia erkidegok, tartean Nafarroak, soluzioak bilatu izana, eta espero dugu zuk, ministro horrek, hori ezagutzea. Alten eta bajen kudeaketa osasun zerbitzu publikoak egiten jarraituko du, eta haien kudeaketak dakarren karga burokratikoaren zati bat OInarrizko Osasun Laguntza arinduko du. Gure kasuan, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko lan-osasuneko zerbitzuak egingo dio aurre lanari. Jakina, konponbidea bideragarria izan dadin, beharrezkoa da mutualitateek milaka alta eta txosten eskatzeari uztea, Laneko Osasun Zerbitzuko Ikuskaritza Medikoari gainkarga eragiten baitiote.

Nafarroako Osasun Plataformak interes bereziarekin jarraituko du Gizarte Segurantzako ministroak eta gobernuek enpresaburuen estrategiari ematen dioten erantzuna, hau da, pandemia baliatzea langileen osasunaren kudeaketan dituzten eskumenak handitzen aurrera egiteko. Enpresaburu horien ordezkariak nabarmendu dira lan-sistema prebentibo eta mutual baten defentsan; sistema horrek azaltzen du, kausalki, Espainiako estatua lan-istripuen indize altuenetako batean mantentzen dela Europa mailan.

Ministro jauna, proposamen alternatibo bat dugu zuretzat eta zure gobernuarentzat. Osasun sistema publikoa indartzea; hala, osasun pribatuaren finantzaketarekin amaituko dugu funtzionarioen mutualitate prebentibo eta ez-eraginkorren bidezko aurrekontu publikoarekin; Gizarte Segurantzaren diruarekin finantzatutako enpresa-mutualitateen baliabideak osasun publikoaren sisteman integratuko ditugu, eta, azkenik, prebentzioaren kudeaketa enpresen baliabide propioekin eta Administrazioaren laguntzarekin integratzearen aldeko apustua egingo dugu. Pandemiarekin edo pandemiarik gabe.

Pamplona /Iruñea, 2022ko urtarrilaren 16.

Plataforma Navarra de Salud /Nafarroako Osasun Plataforma

[Castellano]

Correspondencia ministerial sobre bajas laborales

Llevábamos una semana escuchando machaconamente a las mutuas empresariales (Mutualia, Mutua Navarra, AMAT) usando datos parciales, hablar de la elevada incidencia de bajas laborales por Covid. Decimos parciales porque no todos los trabajadores y trabajadoras están en mutuas y cada mutua tiene los datos de sus empresas afiliadas, y no los de las demás. Rápidamente las organizaciones empresariales (CEOE, CEN) salieron a escena informando sobre la grave repercusión de esta situación en las empresas y señalando la incapacidad del sistema público de salud para hacer frente a la situación. Varias Comunidades Autónomas, entre ellas Navarra, como es habitual, respondieron con extrema prontitud a esta demanda empresarial.

Por último, ayer viernes día 14, el Sindicato Médico se suma a esta estrategia reclamando por carta dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José L. Escrivá, pasar la gestión de las altas de la Incapacidad Temporal (IT) por Covid a los médicos de empresa (de los servicios de prevención) o a las mutuas cuando la baja sea por contacto estrecho o curse con síntomas menores de covid o sin ellos.

Tanto las mutuas como el Sindicato médico dicen basar su propuesta en su preocupación por salvaguardar la calidad del servicio sanitario público limitando la carga burocrática soportada en estos momentos por la Atención Primaria del sistema Público de Salud.

Sin profundizar en ello es innegable la saturación actual del sistema público de salud y en especial en Atención Primaria, fruto de políticas privatizadoras y restrictivas de recursos financieros de muchos años y que de forma tan explícita se ha manifestado en los presupuestos 2022 en el conjunto del Estado y en especial en Navarra.

Desde la Plataforma Navarra de Salud queremos también dirigirnos mediante este escrito al Ministro de Seguridad Social.

Sr. Ministro, aunque a primera vista los argumentos de los empresarios y sus agentes parezcan razonables no lo son. Es preciso tener en cuenta que esta aspiración de impartir las altas en procesos que cursan con incapacidad temporal de origen común es una vieja aspiración del empresariado. Desean poder usar sus herramientas en la materia, las mutuas y los servicios de prevención, para decidir cuándo un trabajador/a esta en condiciones de reincorporarse al trabajo tras una baja por enfermedad común. Así, pretenden aprovechar la coyuntura que les ofrece la sexta ola covid para introducir su caballo de Troya en una nueva parcela que aspiran a colonizar, regalo envenenado que pagaríamos caro. Llama la atención la “holgura” de la que parecen gozar las Mutuas en toda esta situación de pandemia. Nos deben hacer reflexionar como sociedad en cómo permitimos que fondos públicos privilegien a las empresas y su sistema privado de control de la salud de las plantillas, mientras el sistema público en su conjunto padece la falta de recursos sanitarios.

Las y los trabajadores saben de las prácticas de unas y otros al respecto. Cuando se trata de accidentes de trabajo o enfermedad profesional cuyas bajas y altas gestionan las mutuas, éstas emplean cuestionables tratamientos de choque y altas tempranas para reincorporar con celeridad al trabajo a los empleados y empleadas, y los servicios de prevención pocas veces atienden la necesidad de adaptación inicial del puesto de trabajo tras el alta.

Más allá de lo anterior también hay que conocer que según datos de las memorias del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra de los miles de propuestas de alta de IT común anuales que realizan las mutuas, no llega al 15% las que están clínicamente justificadas. Al margen del despilfarro de recursos que ello supone, como para confiar en otorgar a estas entidades nuevas competencias respecto a la gestión de IT. Competencias que irían ligadas al acceso de la historia clínica informatizada de las y los trabajadores. El paraíso soñado por empresarios, mutuas y servicios de prevención. Poder excavar en antecedentes médicos ajenos al trabajo para identificar causas extralaborales como explicación de los daños derivados de unas malas condiciones de empleo y trabajo. Por fin dispondrían de la piedra angular para disminuir los penosos, e históricos, datos de siniestralidad laboral del Estado español.

Es legítimo preguntarse también si está justificada la demanda empresarial con los actuales datos de descenso acelerado de casos Covid en esta sexta ola.

Es de felicitar que algunas Comunidades Autónomas, entre ellas Navarra, hayan buscado soluciones que esperamos que usted Ministro conozca. La gestión de las altas y bajas se seguirá haciendo desde el servicio público de salud descargando a la atención primaria de parte de la carga burocrática que supone su gestión. En nuestro caso será el servicio de salud laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra quien, de forma extraordinaria, como lo hizo al inicio de la pandemia, afronte la tarea. Claro que para que la solución sea factible es necesario que las mutuas empresariales dejen de solicitar injustificadamente miles de altas e informes que saturan la Inspección Médica del Servicio de Salud Laboral.

Desde la Plataforma Navarra de Salud seguiremos con especial interés la respuesta del Ministro de Seguridad Social y de los gobiernos a la estrategia del empresariado de aprovechar la pandemia para avanzar en el aumento de sus competencias en la gestión de la salud de las y los trabajadores. Un empresariado cuyos representantes destacan en la defensa de una sistema laboral, preventivo y mutual explicativo causalmente del mantenimiento del Estado español en uno los más altos índices de accidentabilidad laboral a nivel europeo.

Ministro tenemos una propuesta alternativa para usted y su gobierno. Reforzar el sistema público de salud terminando con la financiación de la sanidad privada con el presupuesto público a través de las mutualidades preventistas e ineficientes de funcionarios, integrando los recursos de las mutuas empresariales financiadas con dinero de la Seguridad Social en el sistema de salud público y apostando por la integración de la gestión de la prevención con recursos propios de las empresas y apoyo de la Administración. Con pandemia o sin pandemia.

Pamplona /Iruñea, 16 de enero de 2022.

Plataforma Navarra de Salud /Nafarroako Osasun Plataforma

Iñaki Moreno Sueskun y Maite Cisneros Rodriguez 
Fuente: Eh.lahaine.org