July 26, 2022
De parte de CGT Pais Valencia I Murcia
228 puntos de vista


La Conselleria d鈥橝gricultura es nega a complir els requeriments de la Inspecci贸 de Treball per les den煤ncies de la CGT

Participaci贸 en les tarees d鈥檈xtinci贸 d鈥檌ncendis forestals

A l鈥櫭簂tim gran incendi de Venta del Moro, com a tots els anteriors, els agents mediambientals participaren en l鈥檈xtinci贸, una funci贸 que tenen reconeguda a la legislaci贸, per貌 ho feren sense la m铆nima formaci贸 obligat貌ria sobre seguretat a incendis i sense equips de protecci贸 individual (EPIs) o amb aquests caducats.

La Conselleria d鈥橝gricultura porta des de 2012 sense dotar-los d鈥檈quips de protecci贸 individual (EPIs) i sense impartir-los formaci贸 sobre extinci贸 d鈥檌ncendis forestals, per貌 continua mobilitzant-los en cas d鈥檌ncendi, obligant-los a elegir entre complir prec脿riament amb la seua funci贸, arriscant la seua vida o quedar-se mirant com es crema la muntanya.

I 茅s que amb l鈥檃nterior govern del PP els agents mediambientals rebien els EPIs i la formaci贸 amb conta-gotes, sense cap periodicitat ni criteri, per貌 des de l鈥檈ntrada del govern del 鈥淏ot脿nic鈥 el 2015 se鈥檒s deix脿 completament de subministrar.

 Soluci贸 contra el canvi clim脿tic i els incendis extrems associats: disminuir en 250 el n煤mero d鈥檈fectius

Mentres es parla de l鈥檃greujament del problema dels incendis forestals pel canvi clim脿tic, aquest govern aposta per desaprofitar el potencial, experi猫ncia i coneixement del medi d鈥檃quest col.lectiu d鈥檜ns 250 treballadors distribu茂ts per tot el territori i amb pres猫ncia les 24 hores, tots els dies de l鈥檃ny. Sembla que van sobrats de personal.

Des d鈥檃bans del 2015 la CGT est脿 demanant una instrucci贸 que ordene la formaci贸 i dotaci贸 material dels agents i un acord sobre la seua participaci贸 en incendis entre la Conselleria d鈥橝gricultura a la qual pertanyen, i l鈥橝g猫ncia Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emerg猫ncies (AVSRE), organisme el qual exerceix la compet猫ncia.

Per貌 el resultat de les nostres peticions ha sigut el contrari: la Conselleria ha posat en marxa un pla premeditat per a no deixar als agents desenvolupar aquesta funci贸, deixant de donar-los formaci贸 i mitjans, al.ludint que la extinci贸 d鈥檌ncendis no 茅s compet猫ncia seua (encara que si que ho 茅s de part del seu personal) i l鈥橝VSRE s鈥檋a desent茅s perque no es tracta de personal propi.

 Den煤ncies a la Inspecci贸 de Treball

Despr茅s d鈥檜n temps fent sol.licituds i reunions sense cap resultat, la CGT decid铆 denunciar la manca de formaci贸 i EPIs davant la Inspecci贸 de Treball al febrer de 2021 i aquesta, donant la ra贸 al sindicat, envi脿 a l鈥檃bril un requeriment a la Conselleria per a que dotara els agents d鈥檃quests elements de seguretat en el termini de 2 mesos.

La Conselleria d鈥橝gricultura no va fer el m铆nim cas al requeriment, aix铆 que passat el termini i davant la manca de resposta als nostres escrits, es denunci脿 al desembre l鈥檌ncompliment del requeriment amb una nova den煤ncia.

Al maig reb茅rem notificaci贸 de la Inspecci贸 de Treball de que, passat el termini de dos mesos sense complir el seg贸n requeriment, s鈥檈levava l鈥檌nforme als seus superiors.

I, per a demostrar que l鈥檌ncompliment de la legislaci贸 de Riscos Laborals 茅s la norma en relaci贸 als agents mediambientals, s鈥檌nterposaren 5 den煤ncies m茅s per falta de cartografia, de cursos de conducci贸 de 4脳4, d鈥檜niforme, de guants de treball i d鈥檈missores, advertint que hi ha molts m茅s incompliments els quals anirem denunciant. En totes aquestes den煤ncies, la Inspecci贸 de Treball ha donat la ra贸 al sindicat i ha requerit l鈥橝dministraci贸 que compleixca la seua pr貌pia Avaluaci贸 de Riscos Laborals, la qual cosa encara no ha fet.

 鈥淓l peix que es mossega la cua鈥

鈥淓ls agents mediambientals no poden participar en l鈥檈xtinci贸 d鈥檌ncendis perque no tenen els equips ni la formaci贸 adequades, llavors, com que no participen, no fa falta dotar-los de formaci贸 i mitjans鈥. Aquest 茅s, m茅s o menys, el raonament esgrimit des de la Sotssecretaria de la Conselleria d鈥橝gricultura, des d鈥檕n han arribat a dir-nos que els EPIs no caduquen o que ja no fan falta perque els agents ja no han de participar en l鈥檈xtinci贸, per貌 aquestes afirmacions de paraula es contradiuen amb la seua pr貌pia legislaci贸.

Tamb茅 es dona el curi贸s cas de que la Direcci贸 Territorial de Castell贸 encara continua dotant d鈥橢PIs nous als agents de nova incorporaci贸, encara que amb un any de retard. A莽貌 demostra la falsetat dels arguments esgrimits des de la Sotssecretaria per a no complir la normativa, a m茅s de la vergonyosa descoordinaci贸 i manca de criteris de la pr貌pia Conselleria.

 Qu猫 diu la legislaci贸

Tant a la Llei 13/10 de Protecci贸 Civil i Gesti贸 d鈥橢merg猫ncies, com al Decret 93/98 el qual aprova el Pla Especial Front al Risc d鈥橧ncendis Forestals, els agents mediambientals apareixen com a part del Grup de 1陋 Intervenci贸 en incendis forestals.

La seua Avaluaci贸 de Riscos Laborals avalua aquesta funci贸 i exigeix que siguen formats i dotats d鈥橢PIs, la Inspecci贸 de Treball aix铆 ho ha requerit en dues ocasions i a la p脿gina de la Conselleria d鈥橝gricultura est脿 en exposici贸 p煤blica l鈥檈sborrany de la seua Ordre d鈥橴niformitat, on es descriu l鈥檈quipament que han de tenir per a extinci贸 d鈥檌ncendis.

Los agentes medioambientales obligados a participar en la extinci贸n de incendios forestales sin EPIs ni formaci贸n

La Conselleria de Agricultura se niega a cumplir los requerimientos de la Inspecci贸n de Trabajo por las denuncias de la CGT.

Participaci贸n en las tareas de extinci贸n de incendios forestales

En el 煤ltimo gran incendio de Venta del Moro, como en todos los anteriores, los agentes medioambientales participaron en la extinci贸n, una funci贸n que tienen reconocida en la legislaci贸n, pero lo hicieron sin la m铆nima formaci贸n obligatoria sobre seguridad en incendios y sin equipos de protecci贸n individual (EPIs) o con estos caducados.

La Conselleria de Agricultura lleva desde 2012 sin dotarlos de equipos de protecci贸n individual (EPIs) y sin impartirles formaci贸n sobre extinci贸n de incendios forestales, pero continua moviliz谩ndolos en caso de incendio, oblig谩ndolos a elegir entre cumplir precariamente con su funci贸n, arriesgando su vida o quedarse mirando c贸mo se quema el monte.

Y es que con el anterior gobierno del PP los agentes medioambientales recib铆an los EPIs y la formaci贸n con cuentagotas, sin ninguna periodicidad ni criterio, pero desde la entrada del Gobierno del 鈥淏ot脿nic鈥 en 2015 se les dej贸 completamente de suministrar.

Soluci贸n contra el cambio clim谩tico y los incendios extremos asociados: disminuir en 250 el n煤mero de efectivos

Mientras se habla del agravamiento del problema de los incendios forestales por el cambio clim谩tico, este gobierno apuesta por desaprovechar el potencial, experiencia y conocimiento del medio de este colectivo de unos 250 trabajadores distribuidos por todo el territorio y con presencia las 24 horas, todos los d铆as del a帽o. Parece que van sobrados de personal.

Desde antes de 2015 la CGT est谩 pidiendo una instrucci贸n que ordene la formaci贸n y dotaci贸n material de los agentes y un acuerdo sobre su participaci贸n en incendios entre la Conselleria de Agricultura a la que pertenecen, y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), organismo que ejerce la competencia.

Pero el resultado de nuestras peticiones ha sido el contrario: la Conselleria ha puesto en marcha un plan premeditado para no dejar a los agentes desarrollar esta funci贸n, dejando de darles formaci贸n y medios, aludiendo que la extinci贸n de incendios no es competencia suya (aunque s铆 lo es de parte de su personal) y la AVSRE se ha desentendido porque no se trata de personal propio.

 Denuncias en la Inspecci贸n de Trabajo

Tras un tiempo haciendo solicitudes y reuniones sin ning煤n resultado, la CGT decidi贸 denunciar la falta de formaci贸n y EPIs ante la Inspecci贸n de Trabajo en febrero de 2021 y esta, dando la raz贸n al sindicato, envi贸 en abril un requerimiento a la Conselleria para que dotara a los agentes de  estos elementos de seguridad en el plazo de 2 meses.

La Conselleria de Agricultura hizo caso omiso al requerimiento, as铆 que pasado el plazo y ante la falta de respuesta a nuestros escritos, se denunci贸 en diciembre pasado el incumplimiento del requerimiento con una nueva denuncia.

En mayo recibimos notificaci贸n de la Inspecci贸n de Trabajo de que, pasado el plazo de dos meses sin cumplir el segundo requerimiento, se elevaba el informe a sus superiores.

Y, para demostrar que el incumplimiento de la legislaci贸n de Riesgos Laborales es la norma para con los agentes medioambientales, se interpusieron 5 denuncias m谩s por falta de cartograf铆a, de cursos de conducci贸n de 4脳4, de uniforme, de guantes de trabajo y de emisoras, advirtiendo que hay muchos m谩s incumplimientos que iremos denunciando. En todas estas denuncias, la  Inspecci贸n de Trabajo ha dado la raz贸n al sindicato y ha requerido a la Administraci贸n que cumpla su propia Evaluaci贸n de Riesgos Laborales, cosa que todav铆a no ha hecho.

 鈥淟a pescadilla que se muerde la cola鈥

鈥淟os agentes medioambientales no pueden participar en la extinci贸n de incendios porque no tienen los equipos ni la formaci贸n adecuadas, entonces, como no participan, no hace falta dotarlos de formaci贸n y medios鈥. Este es, m谩s o menos, el razonamiento esgrimido desde la Subsecretar铆a de la Conselleria de Agricultura, desde donde han llegado a decirnos que los EPIs no caducan o que ya no hacen falta porque los agentes ya no tienen que participar en la extinci贸n, pero estas afirmaciones de palabra se contradicen con su propia legislaci贸n.

Tambi茅n se da el curioso caso de que la Direccion Territorial de Castell贸n a煤n continua dotando de EPIs nuevos a los agentes de nueva incorporaci贸n, aunque con un a帽o de retraso. Esto demuestra la falsedad de los argumentos esgrimidos desde la Subsecretar铆a para no cumplir la normativa, adem谩s de la vergonzosa descoordinaci贸n y falta de criterios de la propia Conselleria.

Qu茅 dice la legislaci贸n

Tanto en la Ley 13/10 de Protecci贸n Civil y Gesti贸n de Emergencias, como en el Decreto 93/98 que aprueba el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales, los agentes medioambientales aparecen como parte del Grupo de 1陋 Intervenci贸n en incendios forestales.

Su Evaluaci贸n de Riesgos Laborales evalua esta funci贸n y exige que sean formados y dotados de EPIs, la Inspecci贸n de Trabajo as铆 lo ha requerido en dos ocasiones y en la p谩gina de la Conselleria de Agricultura est谩 en exposici贸n p煤blica el borrador de su Orden de Uniformidad, donde se describe el equipamiento que han de tener para extinci贸n de incendios.

Un agente medioambiental, con su EPI caducado, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Venta del Moro, junto con Jos茅 Mar铆a Angel, secretario auton贸mico de Seguridad y EmergenciasFuente: Cgtpv.org