July 20, 2021
De parte de CGT Treball
232 puntos de vista


El Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de
Barcelona va publicar el passat 5 de Juliol el Pressupost Municipal 2021
conjuntament amb la Plantilla i RLT
  

Segons disposa l鈥檃rticle 25 del Reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya, la plantilla del
personal de l鈥橝juntament ha d鈥檈star integrada per la relaci贸 detallada per
cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en qu猫
s鈥檌ntegren els funcionaris, el personal laboral i l鈥檈ventual agrupades,
indicant la denominaci贸 d鈥檃quests, el nombre de places que les constitueixen,
el nombre de les que es trobin vacants i el grup a qu猫 pertanyin, d鈥檃cord amb
la titulaci贸 exigida per al seu ingr茅s.

La plantilla s鈥檋a d鈥檃provar anualment en la
mateixa sessi贸 en qu猫 s鈥檃provi el pressupost municipal. Aprovada la plantilla
s鈥檋a de trametre c貌pia al Departament de Governaci贸 i Administracions P煤bliques
de la Generalitat de Catalunya i a l鈥橝dministraci贸 de l鈥橢stat en el termini de
trenta dies des de l鈥檃provaci贸, i s鈥檋a de publicar 铆ntegrament en el Butllet铆
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia
article 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d鈥檃bril, pel qual s鈥檃prova el
Text Ref贸s de la Llei municipal i de r猫gim local de Catalunya, 127 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d鈥檃bril, i 28 del Reglament del personal al servei
de les entitats locals de Catalunya).

La darrera plantilla de personal aprovada 茅s
de 2020, i d鈥檈n莽脿 a l鈥檃ctualitat es precisen introduir certs canvis, per
alinear la plantilla amb les necessitats municipals 
actuals, segons informaci贸 que ens ha fet
arribar l鈥檃juntament als diferents sindicats amb representaci贸 a la corporaci贸:

 RECONVERSI脫 DE PLACES

 -3 places en plantilla escala d鈥檃dministraci贸
especial, subescala serveis especials, comesa especial, Diplomats, grup A2, de
plantilla de funcionaris de carrera (reconversi贸 de 2 places d鈥 A1 Titulats
superiors de la mateixa escala i d鈥1 pla莽a de reconversi贸 de T猫cnic
Especialista C1 de la mateixa escala).

 -1 pla莽a en plantilla escala administraci贸
general, subescala auxiliar, grup C2, de la plantilla de funcionaris de carrera
(reconversi贸 C2 de l鈥檈scala d鈥檃dministraci贸 especial, comesa especial, auxiliar
t猫cnic, grup C2).

 -1 pla莽a de l鈥檈scala d鈥檃dministraci贸 especial,
subescala serveis especials, personal d鈥檕ficis, Oficial de Brigada d鈥橭bres i
Serveis, grup C2, de la plantilla de funcionaris de carrera (reconversi贸 Pe贸 de
Brigada d鈥橭bres i Serveis, AP, de la mateixa escala de la plantilla de
funcionaris).

 -1 pla莽a de l鈥檈scala d鈥檃dministraci贸 general,
subescala subaltern, grup AP, de la plantilla de funcionaris de carrera
(reconversi贸 Pe贸 de Brigada de Medi Ambient, AP, de la mateixa escala de la
plantilla de funcionaris).

 CREACI脫/INCREMENTS DE PLACES

 -2 places en plantilla escala administraci贸
general, subescala auxiliar, grup C2, de la plantilla de funcionaris de
carrera.

 -2 pla莽a en plantilla escala administraci贸
general, subescala administrativa, grup C1, 
de la plantilla de funcionaris de carrera.

 -2 pla莽a de diplomats/, A2, comesa especial,
administraci贸 especial de la plantilla de 
funcionaris de carrera.

 -1 pla莽a de personal eventual, classe de
confian莽a i assessorament especial, 
Assessors/es de Servei, grup A1 de personal
eventual.

Des de la CGT hem manifestat a la corporaci贸
la necessitat de refor莽ar la plantilla municipal amb m茅s efectius. Considerem
que estem molt per sota d鈥檃ltres ajuntaments equiparables al nostre en quant a dotaci贸 d’empleats/des i que
aquesta situaci贸 va en detriment del servei p煤blic que prestem als ciutadans de
la nostra vila. A l鈥檋ora de la sobrecarrega de treball que aix貌 suposa i l鈥檃fectaci贸
que aquesta circumst脿ncia esdev茅 al personal al servei de l鈥檃juntament.

               
>>>
Acc茅s a publicaci贸 Pressupost, Plantilla i RLT
2021
Fuente: Cgtajpm.blogspot.com