April 23, 2021
De parte de CNT
333 puntos de vista


Castellano | Catal脿 | Euskera | Galego | Asturianu

Es evidente que la COVID-19 ha marcado el 煤ltimo a帽o para toda la humanidad. Pero tras la crisis sanitaria se han puesto de manifiesto con una gravedad sin precedentes los peores males de nuestra sociedad. Las desigualdades sociales y econ贸micas han aflorado con tal virulencia que nos han mostrado la peor cara del actual sistema econ贸mico en el que vivimos.

Hemos podido comprobar, pese a la propaganda del Gobierno, que las medidas sociales para proteger a la clase trabajadora han sido insuficientes. Desde los primeros momentos del confinamiento el a帽o pasado, cuando la econom铆a par贸, vimos c贸mo miles de personas perd铆an sus trabajos precarios, o simplemente ni siquiera pudieron acceder a la econom铆a sumergida en la que miles de familias subsisten en este pa铆s. Los servicios sociales de los ayuntamientos, los sindicatos o muchas otras entidades sociales ya no recib铆an consultas o llamadas para solicitar ayudas econ贸micas; la gente ped铆a comida.

Ante esa situaci贸n se activaron bancos de alimentos, redes vecinales de apoyo, sindicatos colaborando para abastecer necesidades b谩sicas. Una vez m谩s, el apoyo mutuo y la solidaridad pusieron soluciones mucho m谩s efectivas de parte del pueblo.

En los centros de trabajo, por contra, se evidenci贸 una vez m谩s la avaricia sin fin de los capitalistas. Pese a las nuevas leyes del Gobierno para aplicar ERTEs que deb铆an salvar los puestos de trabajo, hemos tenido que combatir los distintos abusos y fraudes de muchas empresas: plantillas a las que se les exig铆a trabajar desde casa pese a estar de ERTE, coacciones y presiones para abandonar los puestos de trabajo durante los ERTE, cuando no directamente despidos sin ning煤n tipo de verg眉enza.

Podemos decir que la crisis sanitaria ha servido para acelerar y empezar ya una crisis econ贸mica que se hab铆a de activar en pocos a帽os. As铆, grandes empresas y multinacionales de toda 铆ndole han acelerado los despidos masivos destruyendo empleo y acelerando la desindustrializaci贸n de nuestra econom铆a. Por contra, en otro tipo de industrias se incrementa la subcontrataci贸n, aplicando peores condiciones a la mano de obra, con el benepl谩cito de comit茅s de empresa.

Ante esa situaci贸n desde CNT reivindicamos una acci贸n sindical que devuelva la dignidad a la Clase Trabajadora de este pa铆s. Reivindicamos el papel de un sindicalismo que defienda subidas salariales reales, que mejoren el poder adquisitivo de la gente, que defienda la igualdad real en las empresas. No queremos maquillar convenios, queremos que la gente se organice y luche para conquistar m谩s derechos, m谩s dignidad. Y creemos firmemente que el sindicalismo de acci贸n directa de quienes integramos CNT representa los mejores valores de la humanidad, el apoyo mutuo y la solidaridad. 隆Viva el Primero de Mayo!


[8M] La nostra millor defensa: feminisme de classe, sindicalista i combatiu

脡s evident que la COVID-19 ha marcat l鈥櫭簂tim any per a tota la humanitat. Per貌 despr茅s de la crisi sanit脿ria s鈥檋an posat de manifest amb una gravetat sense precedents els pitjors mals de la nostra societat. Les desigualtats socials i econ貌miques han aflorat amb tal virul猫ncia que ens han mostrat la pitjor cara de l鈥檃ctual sistema econ貌mic en el qual vivim.

Hem pogut comprovar, malgrat la propaganda del Govern, que les mesures socials per a protegir la classe treballadora han estat insuficients. Des dels primers moments del confinament l鈥檃ny passat, quan l鈥檈conomia va parar, vam veure com milers de persones perdien els seus treballs precaris, o simplement ni tan sols van poder accedir a l鈥檈conomia submergida en la qual milers de fam铆lies subsisteixen en aquest pa铆s. Els serveis socials dels ajuntaments, els sindicats o moltes altres entitats socials ja no rebien consultes o crides per a sol路licitar ajudes econ貌miques; la gent demanava menjar.

Davant aquesta situaci贸 es van activar bancs d鈥檃liments, xarxes ve茂nals de suport, sindicats col路laborant per a proveir necessitats b脿siques. Una vegada m茅s, el suport mutu i la solidaritat van posar solucions molt m茅s efectives per part del poble.

Als centres de treball, per contra, es va evidenciar una vegada m茅s l鈥檃var铆cia sense fi dels capitalistes. Malgrat les noves lleis del Govern per a aplicar ERTOs que havien de salvar els llocs de treball, hem hagut de combatre els diferents abusos i fraus de moltes empreses: plantilles a les que se鈥檒s exigia treballar des de casa malgrat estar d鈥橢RTO, coaccions i pressions per a abandonar els llocs de treball durant els ERTO, quan no directament acomiadaments sense cap mena de vergonya.

Podem dir que la crisi sanit脿ria ha servit per a accelerar i comen莽ar ja una crisi econ貌mica que s鈥檋avia d鈥檃ctivar en pocs anys. Aix铆, grans empreses i multinacionals de tota 铆ndole han accelerat els acomiadaments massius destruint ocupaci贸 i accelerant la desindustrialitzaci贸 de la nostra economia. Per contra, en una altra mena d鈥檌nd煤stries s鈥檌ncrementa la subcontractaci贸, aplicant pitjors condicions a la m脿 d鈥檕bra, amb el benepl脿cit de comit猫s d鈥檈mpresa.

Davant aquesta situaci贸, des de CNT reivindiquem una acci贸 sindical que retorni la dignitat a la Classe Treballadora d鈥檃quest pa铆s. Reivindiquem el paper d鈥檜n sindicalisme que defensi pujades salarials reals, que millorin el poder adquisitiu de la gent, que defensi la igualtat real a les empreses. No volem maquillar convenis, volem que la gent s鈥檕rganitzi i lluiti per a conquistar m茅s drets, m茅s dignitat. I creiem fermament que el sindicalisme d鈥檃cci贸 directa dels qui formem part de CNT representa els millors valors de la humanitat, el suport mutu i la solidaritat.

Visca el Primer de Maig!


UPV/EHUn lan-baldintza duin batzuen alde

Argi dago COVID-19k azken urtea markatu duela gizateria osoarentzat. Baina osasun-krisiaren ondoren, aurrekaririk gabeko larritasunez agerian geratu dira gure gizartearen gaitzik okerrenak. Desberdintasun sozial eta ekonomikoak hainbesteko gogorkeriaz azaleratu dira, non bizi garen egungo sistema ekonomikoaren aurpegirik txarrena erakutsi diguten.

Gobernuaren propaganda gorabehera, egiaztatu ahal izan dugu langile-klasea babesteko neurri sozialak ez direla nahikoak izan. Iaz, ekonomia gelditu zenean, konfinamenduaren lehen uneetatik, ikusi genuen milaka pertsonak lan prekarioak galtzen zituztela, edo, besterik gabe, ezin izan zutela lortu herrialde honetan milaka familiak irauten duten ezkutuko ekonomia. Udaletako gizarte-zerbitzuek, sindikatuek edo beste gizarte-erakunde askok jada ez zuten kontsultarik edo deirik jasotzen laguntza ekonomikoak eskatzeko; jendeak janaria eskatzen zuen.

Egoera horren aurrean, elikagai-bankuak, auzo-sare lagungarriak eta sindikatuak aktibatu ziren, oinarrizko premiak hornitzeko elkarlanean. Beste behin ere, elkarren arteko babesak eta elkartasunak konponbide eraginkorragoak jarri zituzten herriaren aldetik.

Lantokietan, aldiz, kapitalisten diru-gosea agerian geratu zen berriro ere. Lanpostuak salbatu behar zituzten ERTEak aplikatzeko Gobernuaren lege berriak gorabehera, enpresa askoren gehiegikeriei eta iruzurrei aurre egin behar izan diegu: etxetik lan egitea eskatzen zitzaien plantillak, nahiz eta ERTEak izan, derrigortzeak eta lanpostuak uzteko presioak, eta ez zuzenean kaleratzeak inolako lotsarik gabe.

Esan dezakegu osasun-krisiak bizkortzeko eta urte gutxiren buruan aktibatuko zen krisi ekonomikoa hasteko balio izan duela. Horrela, enpresa handiek eta era guztietako multinazionalek kaleratze masiboak bizkortu dituzte, enplegua suntsituz eta gure ekonomiaren desindustrializazioa azkartuz. Bestalde, beste industria mota batzuetan azpikontratazioa areagotu egiten da, eskulanari baldintza okerragoak aplikatuz, enpresa-batzordeen onespenarekin.

Egoera horren aurrean, CNTk herri honetako langile klaseari duintasuna itzuliko dion ekintza sindikala aldarrikatzen du. Soldata igoera errealak defendatzen dituen sindikalismoaren papera aldarrikatzen dugu, jendearen erosteko ahalmena hobetzen duena, enpresetan benetako berdintasuna defendatzen duena. Ez dugu hitzarmenik egin nahi, jendea antolatzea eta borrokatzea nahi dugu, eskubide eta duintasun gehiago lortzeko. Eta benetan uste dugu CNT osatzen dugunon ekintza zuzeneko sindikalismoak gizateriaren baliorik onenak, elkarrekiko laguntza eta elkartasuna adierazten dituela.

Gora Maiatzaren Lehena!


[8M] A nosa mellor defensa: feminismo de clase, sindicalista e combativo

脡 evidente que o COVID-19 marcou o 煤ltimo ano para toda a humanidade. Mais trala crise sanitaria pux茅ronse de manifesto cunha gravidade sen precedentes os peores males da nosa sociedade. As desigualdades sociais e econ贸micas afloraron con tal virulencia que nos mostraron a peor cara do actual sistema econ贸mico no que vivimos.

Puidemos comprobar, pese 谩 propaganda do Goberno, que as medidas sociais para protexer 谩 clase traballadora foron insuficientes. Dende os primeiros momentos do confinamento o ano pasado, cando a econom铆a parou, vimos como miles de persoas perd铆an os seus traballos precarios, ou simplemente nin sequera puideron acceder 谩 econom铆a somerxida na que milleiros de familias subsisten neste pa铆s. Os servizos sociais dos concellos, os sindicatos ou moitas outras entidades sociais xa non recib铆an consultas ou chamadas para solicitar axudas econ贸micas, a xente ped铆a comida.

Fronte a esa situaci贸n, activ谩ronse bancos de alimentos, redes veci帽ais de apoio, sindicatos colaborando para abastecer necesidades b谩sicas. Unha vez m谩is, o apoio mutuo e a solidariedade ofreceron soluci贸ns moito m谩is efectivas de parte do pobo.

Nos centros de traballo, por contra, evidenciouse unha vez m谩is a avaricia sen fin dos capitalistas. Pese 谩s novas leis do Goberno para aplicar ERTEs que deb铆an salvar os postos de traballo, tivemos que combater os distintos abusos e fraudes de moitas empresas: persoal ao que se lle esix铆a traballar dende a casa pese a estar de ERTE, coacci贸ns e presi贸ns para abandonar os postos de traballo durante os ERTEs, cando non directamente despedimentos sen ning煤n tipo de vergonza.

Podemos dicir que a crise sanitaria serviu para acelerar e empezar xa unha crise econ贸mica que se deb铆a activar en poucos anos. As铆, grandes empresas e multinacionais de toda 铆ndole aceleraron os despedimentos masivos destru铆ndo emprego e acelerando a desindustrializaci贸n da nosa econom铆a. Pola contra, noutro tipo de industrias incrementouse a subcontrataci贸n, aplicando peores condici贸ns 谩 man de obra, co benepl谩cito dos comit茅s de empresa.

Ante esa situaci贸n dende a CNT reivindicamos unha acci贸n sindical que devolva a dignidade 谩 Clase Traballadora deste pa铆s. Reivindicamos o papel dun sindicalismo que defenda subidas salariais reais, que melloren o poder adquisitivo da xente, que loite pola igualdade real nas empresas. Non queremos maquillar convenios, queremos que a xente se organice e loite para conquistar m谩is dereitos, m谩is dignidade. E cremos firmemente que o sindicalismo de acci贸n directa de quen integramos a CNT representa os mellores valores da humanidade, o apoio mutuo e a solidariedade. Viva o Primeiro de Maio!


[8M] La nuesa meyor defensa: feminismu de clase, sindicalista y combativu.

Rescampla que la COVID-19 marc贸 l鈥櫭簂timu a帽u para tola humanid谩. Pero tres la crisis sanitaria punx茅ronse de manifiestu, con una graved谩 ensin precedentes, los peores males de la nuesa socied谩. Les desigualdaes sociales y econ贸miques aprucieron con tal roxura que nos amosaron la peor cara del actual sistema econ贸micu nel que vivimos.

Pudimos comprobar, magar la propaganda del Gobiernu, que les mid铆es sociales pa protexer a la clase trabayadora fueron insuficientes. Dende los primeros momentos del confinamientu l鈥檃帽u pas谩u, cuando la econom铆a par贸, vimos c贸mo miles de persones perd铆en los sos trabayos precarios, o nin siquier pudieron aportar a la econom铆a somorguiada na que milenta families subsisten nesti pa铆s. Los servicios sociales de los conceyos, los sindicatos o munches otres entidaes sociales y谩 nun recib铆en consultes o llamaes para solicitar ayudes econ贸miques; la xente pid铆a comida.

脡nte esa situaci贸n activ谩ronse bancos d鈥檃limentos, redes vecinales de sofitu, sindicatos collaborando p鈥檃bastecer necesidaes b谩siques. Una vegada m谩s, el sofitu mutuu y la solidarid谩 punxeron soluciones muncho m谩s efectives de parte del pueblu.

Nos centros de trabayu, pela contra, evidenci贸se una vegada m谩s l鈥檃varicia ensin fin de los capitalistes. Magar les nueves lleis del Gobiernu p鈥檃plicar ERTEs que ten铆en de salvar los puestos de trabayu, tuvimos que combatir los distintos abusos y fraudes de munches empreses: plantiyes que-yos esix铆en trabayar dende casa magar tar d鈥橢RTE, coacciones y presiones p鈥檃bandonar los puestos de trabayu mentanto los ERTE, cuando non directamente despidos a costafecha ensin neng煤n tipu de vergo帽a.

Podemos dicir que la crisis sanitaria vali贸 p鈥檃celerar y empicipiar y谩 una crisis econ贸mica qu鈥檋ab铆a d鈥檃ctivase en pocos a帽os. Asina, grandes empreses y multinacionales de toa 铆ndole aceleraron los despidos masivos destruyendo empl茅u y acelerando la desindustrializaci贸n de la econom铆a. Pela contra, n鈥檕tru tipu d鈥檌ndustries medra la subcontrataci贸n, aplicando peores condiciones a la mano d鈥檕bra, col benepl谩citu de comit茅s d鈥檈mpresa.

脡nte esa situaci贸n dende CNT reivindicamos una acci贸n sindical que torne la dignid谩 a la Clase Trabayadora. Reivindicamos el papel d鈥檜n sindicalismu que defenda xub铆es salariales reales, qu鈥檃meyoren el poder adquisitivu de la xente, que defenda la iguald谩 real nes empreses. Nun queremos maquillar convenios, queremos que la xente s鈥檕rganice y lluche pa conquistar m谩s derechos, m谩s dignid谩. Y creemos firmemente que鈥檒 sindicalismu d鈥檃cci贸n directa de quien integramos CNT representa los meyores valores de la humanid谩, el sofitu mutuu y la solidarid谩.

隆Puxa鈥檒 Primeru de Mayu!
Fuente: Cnt.es