January 31, 2021
De parte de La Haine
1,518 puntos de vista

Catal脿:

Ho ha fet, ha confessat uns fets que no ha com猫s. Pitjor encara, ha assumit pagar una quantiosa indemnitzaci贸 per a la reparaci贸 dels danys d鈥檜na furgoneta policial que no ha danyat i una indemnitzaci贸 per les lesions d鈥檜n agent que va caure mentre el colpejava per detenir-lo. Aquesta decisi贸 dol a l鈥櫭爊ima de qualsevol: defensar la pr貌pia dignitat i la veritat, o claudicar i comprar seguretat. Aquesta confessi贸 engrossir脿 les enverinades estad铆stiques que el dia de dem脿 seran usades per demostrar que el sistema funciona: els cossos policials redacten atestats, la Fiscalia i les acusacions particulars sostenen acusacions en base a aquests atestats i finalment es dicta una sent猫ncia que tanca el cercle i valida tot l鈥檈ngranatge. Un cop tancat l鈥檃cord, es far脿 un judici, anomenat de conformitat, que es redueix al fet que les acusacions rebaixen la penal per assegurar un no ingr茅s a pres贸 a canvi de l鈥檃dmissi贸 dels fets i de la pena per part de la persona encausada. La nostra confessi贸 servir脿 per demostrar que els agents policials van detenir qui pertocava, que la Fiscalia i les altres acusacions tamb茅 acusaven qui pertocava i que la sent猫ncia ha condemnat qui era culpable. Quina mostra m茅s indubtable hi ha que una confessi贸 per demostrar la culpabilitat d鈥檃lg煤?

Molt del jovent que va ser detingut en les protestes d鈥檕ctubre del 2018 i del 2019 est脿 optant per admetre fets, encara que no siguin certs o que siguin parcialment certs

Les qui ens dediquem al dret penal antirepressiu estem assistint a un dolor贸s fenomen que podr铆em anomenar su茂cidi processal col路lectiu. Molt del jovent que va ser detingut en les protestes d鈥檕ctubre del 2018 i del 2019 est脿 optant per admetre fets, encara que no siguin certs o que siguin parcialment certs. Aquesta decisi贸 no 茅s un absurd, sin贸 que ha estat impulsada pel sistema. Per una banda la sent猫ncia del judici del Proc茅s ha esberlat la confian莽a d鈥檜na gran part de la ciutadania en la imparcialitat del sistema judicial. Juntament amb aix貌, els mitjans de comunicaci贸 han divulgat les peticions de pres贸 per a alguns d鈥檃quests joves. El resultat 茅s que els encausats i les seves fam铆lies no volen arriscar-se a ingressos a pres贸 que trencarien els seus projectes vitals i opten pel pragmatisme, ja que ni la seva innoc猫ncia ni la millor de les estrat猫gies de defensa els poden assegurar una absoluci贸.

La reforma del Codi Penal del 2015 i les seves potencials conseq眉猫ncies van passar inadvertides en el seu moment. Una de les seves perverses novetats va ser la incorporaci贸 d鈥檜na modalitat agreujada de delicte de desordres p煤blics, que preveu diversos sup貌sits com el fet d鈥檃nar amb la cara coberta, dur objectes perillosos o que es produeixin en manifestacions concorregudes, i que comporta una pena d’1 a 7 anys de pres贸. Si a aix貌 hi afegim uns eventuals delictes de danys, d鈥檃temptat a l鈥檃utoritat i de lesions, encara que siguin lleus, les penes poden arribar a equiparar-se amb les d鈥檜n homicidi. Aquest delicte no s鈥檋avia utilitzat fins ara, per貌 la Fiscalia va comen莽ar a usar-lo en aquestes darreres manifestacions, conscient de la pressi贸 que aix貌 suposa sobre els encausats. La Fiscalia no 茅s l’煤nica protagonista d鈥檃questa din脿mica. La Generalitat, en nom del departament d鈥橧nterior i dels agents dels Mossos d鈥橢squadra, 茅s la que condiciona el tancament de l鈥檃cord al pagament 铆ntegre de les indemnitzacions per lesions i pels desperfectes en l鈥檃rsenal policial.

La r脿bia derivada de confessar fets no comesos, juntament amb la progressiva desconfian莽a envers les institucions, pot marcar una generaci贸

Aquesta situaci贸 est脿 deixant en un atzucac molts encausats. En el cas de les manifestacions del 2018 i 2019, molts encausats eren molt joves, i est脿 sent la seva primera experi猫ncia repressiva. El sistema est脿 configurant-se de manera que nom茅s les persones amb traject貌ria pol铆tica i ampli suport social podran assumir el risc de travessar un procediment judicial repressiu. La resta de persones an貌nimes no podran assumir la immolaci贸 de defensar els seus drets. La r脿bia derivada de confessar fets no comesos, juntament amb la progressiva desconfian莽a envers les institucions, pot marcar una generaci贸. Com a societat no ens podem permetre que l鈥檃b煤s i el temor representin el nostre sistema judicial. El govern de la Generalitat no pot seguir formant part d鈥檃quest entramat repressiu i alhora pretendre seguir reivindicant un model de pa铆s fonamentat en els drets.

————————————————————————————————————————

Castellano:

La represi贸n que no cesa. Muchos de los j贸venes que fueron detenidos en las protestas de octubre de 2018 y de 2019 est谩 optando por admitir hechos, aunque no sean ciertos o que sean parcialmente ciertos.

Lo ha hecho, confes贸 unos hechos que no ha cometido. Peor a煤n, ha asumido pagar una cuantiosa indemnizaci贸n para la reparaci贸n de los da帽os de una furgoneta policial que no ha da帽ado y una indemnizaci贸n por las lesiones de un agente que cay贸 mientras lo golpeaba para detenerlo. Esta decisi贸n duele en el alma de cualquiera: defender la propia dignidad y la verdad, o claudicar y comprar seguridad. Esta confesi贸n engrosar谩 las envenenadas estad铆sticas que el d铆a de ma帽ana ser谩n usadas para demostrar que el sistema funciona: los cuerpos policiales redactan atestados, la Fiscal铆a y las acusaciones particulares sostienen acusaciones en base a estos atestados y finalmente se dicta una sentencia que cierra el c铆rculo y valida todo el engranaje. Una vez cerrado el acuerdo, se har谩 un juicio, llamado de conformidad, que se reduce a que las acusaciones rebajan la penal para asegurar un no ingreso en prisi贸n a cambio de la admisi贸n de los hechos y de la pena por parte de la persona encausada. Nuestra confesi贸n servir谩 para demostrar que los agentes policiales detuvieron a quien correspond铆a, que la Fiscal铆a y las dem谩s acusaciones tambi茅n acusaban a quien correspond铆a y que la sentencia ha condenado a qui茅n era culpable. 驴Qu茅 muestra m谩s indudable hay que una confesi贸n para demostrar la culpabilidad de alguien?

Las que nos dedicamos al derecho penal antirepresivo estamos asistiendo a un doloroso fen贸meno que podr铆amos llamar suicidio procesal colectivo. Muchos de los j贸venes que fueron detenidos en las protestas de octubre de 2018 y de 2019 est谩 optando por admitir hechos, aunque no sean ciertos o que sean parcialmente ciertos. Esta decisi贸n no es un absurdo, sino que ha sido impulsada por el sistema. Por un lado la sentencia del juicio del Proc茅s ha roto la confianza de una gran parte de la ciudadan铆a en la imparcialidad del sistema judicial. Junto con esto, los medios de comunicaci贸n han divulgado las peticiones de prisi贸n para algunos de estos j贸venes. El resultado es que los encausados y sus familias no quieren arriesgarse a ingresos a prisi贸n que romper铆an sus proyectos vitales y optan por el pragmatismo, ya que ni su inocencia ni la mejor de las estrategias de defensa pueden asegurar una absoluci贸n.

La reforma del C贸digo Penal de 2015 y sus potenciales consecuencias pasaron inadvertidas en su momento. Una de sus perversas novedades fue la incorporaci贸n de una modalidad agravada de delito de des贸rdenes p煤blicos, que prev茅 varios supuestos como el hecho de ir con la cara cubierta, llevar objetos peligrosos o que se produzcan en manifestaciones concurridas, y que comporta una pena de 1 a 7 a帽os de prisi贸n. Si a esto le a帽adimos unos eventuales delitos de da帽os, de atentado a la autoridad y de lesiones, aunque sean leves, las penas pueden llegar a equipararse con las de un homicidio. Este delito no se hab铆a utilizado hasta ahora, pero la Fiscal铆a comenz贸 a usarlo en estas 煤ltimas manifestaciones, consciente de la presi贸n que ello supone sobre los encausados. La Fiscal铆a no es la 煤nica protagonista de esta din谩mica. La Generalitat, en nombre del departamento de Interior y de los agentes de los Mossos, es la que condiciona el cierre del acuerdo al pago 铆ntegro de las indemnizaciones por lesiones y por los desperfectos en el arsenal policial.

Esta situaci贸n est谩 dejando en un callej贸n a muchos encausados. En el caso de las manifestaciones de 2018 y 2019, muchos encausados eran muy j贸venes, y est谩 siendo su primera experiencia represiva. El sistema est谩 configur谩ndose de manera que s贸lo las personas con trayectoria pol铆tica y amplio apoyo social podr谩n asumir el riesgo de atravesar un procedimiento judicial represivo. El resto de personas an贸nimas no podr谩n asumir la inmolaci贸n de defender sus derechos. La rabia derivada de confesar hechos no cometidos, junto con la progresiva desconfianza hacia las instituciones, puede marcar una generaci贸n. Como sociedad no nos podemos permitir que el abuso y el temor representen nuestro sistema judicial. El gobierno de la Generalitat no puede seguir formando parte de este entramado represivo y al mismo tiempo pretender seguir reivindicando un modelo de pa铆s basado en los derechos.

Fuente:https://www.ara.cat/opinio/suicidi-processal-laia-serra_129_3113142.amp.html

Traducci贸n:Roger Tallaferro

Fuente
Fuente: Lahaine.org